Privacyverklaring

/
Privacyverklaring

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze winkels.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. De WandelExpert is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. De WandelExpert is te bereiken per e-mail op info@dewandelexpert.nl

Registratie persoonsgegevens

De WandelExpert legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze winkel worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een klantenbestand van de WandelExpert.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;
– In onze winkels bij het invullen van formulieren.
– Bij het bezoeken van onze website.
– Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
– Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.
– Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief.
– Bij het invullen van contactformulieren op de website.

Wij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het kan zijn dan één of meerdere van deze partijen:
– Bezorgpartners,
– Servicepartners,
– Leveranciers,
– Betaalpartners,
– IT- dienstverleners,

Onze bezorg- en servicepartner moet tenslotte de mogelijkheid hebben om bij u thuis te komen om uw product te bezorgen of service te leveren.
Onze leverancier ontvangt een referentie naar uw aankoop.
Onze IT-dienstverleners bieden diensten zoals cloud-opslag, media- en advertentiediensten, onderhoud van onze website en verwerking van reviews.

Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

Gebruik van persoonsgegevens

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door de WandelExpert gebruikt voor de volgende doeleinden:
1.) Om een opdracht uit te voeren,
2.) Om u te informeren over de status van uw opdracht,
3.) Voor het meten van de klanttevredenheid,
4.) Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
5.) Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profilering doeleinden.
6.) Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
7.) Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
8.) Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
9.) De WandelExpert zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Telefonische activiteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat.

Bewaartermijn Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende 5 jaar.
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

Afmelden, inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt bij de WandelExpert verzoeken om:
– Inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die de WandelExpert over u verzamelt.
– Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die de WandelExpert over u verzamelt.
– Overdracht van de persoonsgegevens die de WandelExpert over u verzamelt.
U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@dewandelexpert.nl. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:
– Volledige naam
– Postcode,
– Huisnummer,
– Uw verzoek en/ of vraag

Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we u graag uit.
We willen u vragen om uw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van uw volledige naam is belangrijk voor ons matchingprincipe. Wat dit inhoudt wordt zo toegelicht. Daarnaast bent u vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens u geeft.

Wij zullen vervolgens door middel van een matchingprincipe naar registraties van uw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Simpel gezegd zoeken wij op basis van de gegevens die u nu aan ons geeft naar de overige gegevens. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate u meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van u bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die niet hebben weten te “matchen”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, zullen we na ontvangst van uw verzoek een bevestigings e-mail versturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen.

De WandelExpert streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) worden zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom de WandelExpert uw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@dewandelexpert.nl

Winkelwagen0

Winkelwagen

Winkelwagen0

Winkelwagen

DeWandelExpert.nl is bijna weer open!

Blijf op de hoogte, vul je Email in: